Behandling

Psykolog Christian Frøysaa

Privat psykologpraksis

Spesialist i klinisk voksenpsykologi

 

 

Har du et problem du sliter med å finne ut av på egenhånd?

 

Jeg tilbyr psykoterapi for privatpersoner som sliter med ulike typer utfordringer. Følelsesmessige problemer kan arte seg på mange måter og gi forskjellige utfall. Gjennom samtalebehandling kan du bli bedre i stand til å forstå hvorfor du reagerer som du gjør i ulike situasjoner, og du kan oppnå større frihet i eget liv, til å bryte med gamle mønstre og måter å reagere på.

 

Det finnes mange terapeutiske retninger og metoder for å jobbe med psykologiske problemer. Mitt mål er å tilby anerkjente og effektive metoder for på best mulig måte hjelpe mine pasienter til bedre liv. Selv om problemer kan arte seg på mange forskjellige måter (eksempelvis som engstelse, tomhet, spiseproblemer, risikofylte handlinger), og det ikke alltid er like åpenbart hva som har skapt problemet, er min erfaring at endring i de aller fleste tilfelle er mulig, men det kan kreve hardt arbeid og vil kunne være krevende. Derfor vil de fleste kunne være ambivalente til å skulle gå i terapi. Å finne ut av denne type ambivalens er også en del av prosessen.

 

Hvor mange timer er nødvendig?

 

Noen tror at terapi må være et årelangt prosjekt. Dette behøver ikke å være tilfelle. Enkelte kan oppleve stor bedring etter relativt få timer. De fleste korttidsterapier går over ca. 10-20 timer. Hvor mange timer som behøves er individuelt, og varierer ut i fra problemets størrelse, motivasjon og hvordan forholdene ellers i livet er. Jeg tar også korttidsoppdrag (1-3 timer).

Psykodynamisk psykoterapi

 

Psykodynamisk metode har en lang tradisjon i psykologiens historie, og skriver seg tilbake til psykoanalysens grunnlegger, Sigmund Freud. Psykoanalysen har siden starten vært i kontinuerlig utvikling, og psykodynamiske terapier omfatter idag en rekke ulike terapitradisjoner, for eksempel ISTDP. I psykodynamisk terapi er man mer opptatt av det følelsesmessige og interpersonlige aspektet enn i eksempelvis kognitiv adferdsterapi, hvor man er mer opptatt av tankemønsteret som ligger til grunn for følelsene. En annen hovedforskjell er vekten psykodynamisk teori legger på ubevisste prosesser samt erkjennelsen av at mye av vår adferd drives frem av ubevisste motiver og indre konflikter.

 

ISTDP

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (intensive short-term dynamic psychotherapy) er en psykodynamisk terapimetode som har vært utviklet siden 60- og 70-tallet, men sist de siste årene har fått en større utbredelse i skandinaviske land. Grunnen til at metoden har blitt så populær skyldes at den har vist seg mer effektiv enn mange andre og mer tradisjonelle terapimetoder, og den tar vesentlig kortere tid enn langvarig behandling. Det finnes økende forskning som viser metodens effektivitet for behandling av en rekke psykiske plager.

 

I ISTDP arbeider vi direkte med det følelsesmessige grunnlaget for problemene, og fokuset er her-og-nå. Metoden veksler mellom å utforske følelser slik disse oppstår i relasjonen, hjelpe deg til å regulere angsten bedre og gjennom å bevisstgjøre deg forsvarsmekanismer og måter å reagere på, som kan stå i veien for en dypere følelsesopplevelse, og i mange tilfelle også bidra til å opprettholde problemer. Gjennom denne prosessen restrukturerer man forsvar og automatiske måter å reagere på, og man jobber både på et bevisst, men også et ubevisst plan. Å komme i kontakt med underliggende følelser i relasjon her-og-nå er en måte å få tilgang til det ubevisste på, og på den måten få anledning til å bearbeide og komme videre i prosesser man i det daglige sjeldent reflekterer over. Terapeuten arbeider på en langt mer aktiv og fokusert måte enn i mer tradisjonell psykoanalytisk behandling.

 

I ISTDP anbefaler jeg å bruke dobbelttimer (90 min.) for å få en mer fullstendig utforskning og gjennomarbeiding, men dette er ikke strengt nødvendig for å få et godt resultat.

 

Andre inspirasjonskilder

 

Metode er viktig for utfallet av terapi, men like viktig er relasjonen og båndet mellom terapeut og pasient. Det som fungerer for noen, fungerer ikke for andre. Fleksibilitet i metode vil derfor være viktigere for å få et vellykket resultat enn å tviholde på en bestemt fremgangsmåte. Jeg har latt meg inspirere av flere terapeuter og teoretikere gjennom årene. Utgangspunktet mitt var en interesse og nysgjerrighet for det psykoanalytiske bidraget fra Sigmund Freud og senere Carl Gustav Jung og hans analytiske psykologi. Jeg har også vært opptatt av eksistensielle og humanistiske bidrag, representert ved bl.a. Carl Rogers, Irvin Yalom og Viktor Frankl, og i senere tid representert ved Leslie Greenberg og hans emosjonsfokuserte terapi (EFT). Jeg har vært sterkt influert av selvpsykologien ved Heinz Kohut og til dels objekt-relasjonsteori og senere relasjonell psykoanalyse. Jeg trekker også veksler på kognitiv metode og adferdsterapi, hvor jeg tenker at dette er hensiktsmessig. Min hovedtilnærming til forståelse og behandling av psykisk lidelse vil jeg imidlertid beskrive som psykodynamisk, og metoden er i tillegg emosjonsfokusert og interpersonlig.

 

Veiledning

 

I tillegg til psykoterapi til enkeltpersoner tilbyr jeg veiledning til helsepersonell. Det anbefales å skrive veiledningskontrakt hvor man blir enige om rammer og innhold for veiledningen. Ved avslutning utferdiges en veiledningsattest.

 

Parsamtaler

 

Lever du i et samliv som er slitsomt? Selv om individualterapi kan være virksomt for en rekke ulike tilstander, ligger hovedutfordringene for mange i hvordan man kommuniserer med sin partner, som kan lede til både konflikter og unngåelse. I det lange løp vil dette kunne være ødeleggende for parforholdet. Å ta tak i utfordringene i tide og snakke åpent om vanskene med en profesjonell tredjeperson, kan hjelpe paret til å bli både tydeligere og ærligere for hverandre. For parsamtaler anbefales dobbelttimer (90 min.).

 

Terapi for ungdom

 

Ved siden av terapi for voksne tilbyr jeg terapi for ungdom (15-18). Identitetsutfordringer, lav selvfølelse og sosiale vansker er hyppige problemer for unge mennesker. For denne gruppen bruker jeg mer kognitive teknikker og adferdsterapi, og enkelttimer er ofte tilstrekkelig. Jeg tilbyr både kort- og langtidsterapi, avhengig av problemstilling og behov.

 

Christian Frøysaa

Psykologspesialistene

Meltzers gate 9

0257 Oslo

psykolog@christianfroysaa.no

Tlf.: 45117458

Org.nr.: 911762005

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Christian Frøysaa